Nieuws

Nieuws

> Nieuwsbrief

Voordeel werkgever voor kleine banen blijft

Werkgevers hoeven ook volgend jaar geen premies te betalen voor werknemers tot 23 jaar die een baan hebben waarmee ze minder verdienen dan de helft van het minimumloon. Het demissionaire kabinet heeft vrijdag besloten deze speciale regeling voor kleine banen in 2011 voort te zetten. Voor deze banen hoeft ook geen inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet te worden betaald. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) had voorgesteld de regeling voort te zetten, omdat uit een onderzoek is gebleken dat er een positief effect was op de werkgelegenheid in sectoren waar veel jongeren kleine banen hebben. Werkgevers zijn minder geld kwijt aan loonkosten, wat een stimulans is om jonge mensen aan te nemen. Het is de bedoeling dat het toekomstige kabinet in het voorjaar van 2011 een definitief besluit neemt over de regeling.

 

Controleer VAR-verklaring telefonisch

Ondernemers kunnen de echtheid van VAR-verklaringen voortaan snel en eenvoudig via één telefoontje controleren. U kunt hiervoor terecht bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de Belastingdienst, dat te bereiken is via telefoonnummer 088 1511 000. Op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens hoort u direct of het burgerservicenummer klopt bij de betreffende VAR. Met een juiste VAR is de opdrachtgever ervan verzekerd dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden of hoeft af te dragen voor de opdrachtnemer.

 

Vakantieregeling gaat veranderen

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend, waarin langdurig zieke werknemers recht houden op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Het wachten is alleen nog op goedkeuring van het parlement.
Nu bouwen langdurig zieke werknemers alleen over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode vakantiedagen op. Het Europese Hof van Justitie heeft echter bepaald dat deze regeling in strijd is met het Europees recht. 
In het wetsvoorstel van het kabinet staat ook dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Tot nu toe is vijf jaar opsparen toegestaan. In de nieuwe regeling is er wel een uitzondering mogelijk als men redelijkerwijs niet in staat is het verlof binnen anderhalf jaar op te nemen. U kunt dit als werkgever in onderling overleg met uw werknemer(s) vaststellen. Het kabinet wil met de verplichte verlofopname de werknemer beschermen. Het te lang uitstellen van vakantie kan de veiligheid en gezondheid van de werknemer immers in gevaar brengen.

 

Loonstrook kan bij het oud papier

De Eerste Kamer heeft een wet goedgekeurd die u toestaat loonstroken elektronisch te versturen. Uw werknemer moet echter wel uitdrukkelijk toestemming geven om zijn loonstrook digitaal te ontvangen. Ook moet hij de mogelijkheid hebben om de loonstrook te bewaren. U kunt de loonstrook in pdf-formaat als bijlage meesturen met een email. Een andere mogelijkheid is om op uw website een toegangspoort voor uw medewerkers te laten maken. Als de medewerker inlogt, kan hij zo zijn loonstrook inzien. Bijkomend voordeel is dat de loonstrook niet kwijt kan raken.


Aanpassing regeling werknemers tot 27 jaar

Met ingang van 8 juli 2010 geldt een afwijkende regeling voor werknemers die jonger zijn dan 27 jaar. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 januari 2012. Bedrijven hoeven een werknemer die jonger is dan 27 jaar voortaan pas na vier tijdelijke contracten een vast dienstverband aan te bieden als ze met deze werknemer door willen. Voorheen moest dat gebeuren na drie tijdelijke contracten. Verder wordt de overschrijdingsduur waarbij een contract wordt omgezet naar een vast contract (vanaf het tweede contract) 48 maanden, in plaats van 36. Indien een werknemer tijdens de looptijd van de vierde arbeidsovereenkomst 27 jaar wordt, gaat de arbeidsovereenkomst automatisch gelden voor onbepaalde tijd. Houdt u hiermee rekening als u de arbeidsovereenkomst voor de derde keer verlengt.
 

> Archief

 

 

Laag btw-tarief bij renovatie woning

Vanaf 1 oktober 2010 wordt het goedkoper om woningen te renoveren. Voorheen was op arbeidskosten nog het btw-tarief van 19% van toepassing, maar vanaf 1 oktober mag hiervoor het lage btw-tarief van 6% worden gehanteerd. Het moet dan wel gaan om een woning die ouder is dan twee jaar na de eerste ingebruikname. Deze tijdelijke maatregel vervalt per 1 juli 2011. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief geldt niet voor materiaalkosten. Brengt de aannemer (of het klusbedrijf) één aanneemsom in rekening, dan moet voor de berekening van de btw alsnog een splitsing plaatsvinden tussen arbeidskosten en materiaalkosten.

  

Innovatiebox ruimer

Ondernemers met een BV of NV kunnen straks meer voordelen onder de innovatiebox laten vallen. Vanaf 2011 mag het lage tarief van de innovatiebox (5%) ook worden toegepast op voordelen die worden behaald na de aanvraag van een octrooi tot en met het jaar dat voorafgaat aan het verlenen van het octrooi. De ondernemer heeft immers zelf geen invloed op deze periode.

 

Langer versneld willekeurig afschrijven

Ook in 2011 mag u als ondernemer gebruikmaken van de regeling om versneld af te schrijven. Deze regeling is bedoeld om ondernemers te stimuleren meer te investeren. Sinds 2009 kan een ondernemer investeringen in twee jaar tijd afschrijven, namelijk maximaal 50% in het investeringsjaar en maximaal 50% in het daaropvolgende jaar. Deze regeling was al verlengd tot en met 2010 en is ook nog eens (met terugwerkende kracht tot en met 2009) versoepeld. 


Verhoging MKB-winstvrijstelling en afschaffing urencriterium

Vanaf 1 januari 2010 wordt de winstvrijstelling voor MKB‘ers met 1,5 procent verhoogd tot 12 procent. In deze regeling verdwijnt ook het urencriterium, de eis dat men minimaal 1225 uur moet ondernemen. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om naast een baan ook te gaan ondernemen.

 

Aanpassingen zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek kan niet langer worden verrekend met een ander inkomen. Voor starters blijft de regeling ongewijzigd. Als een niet-startende ondernemer in een jaar een verlies heeft of een te lage winst om de volledige zelfstandigenaftrek te kunnen benutten, kan de ondernemer het niet- verrekende deel van de zelfstandigenaftrek maximaal negen jaar vooruitwentelen.

 

Innovatiebox R&D

Voor innovatieve ondernemers wordt de octrooibox omgevormd tot innovatiebox. Dit betekent dat winst die wordt behaald met onderzoek en ontwikkeling nog maar tegen 5 procent wordt belast (momenteel 10%). Ook worden de plafonds in de regeling voor zowel octrooi-activa als S&O-activa (van vier maal de voortbrengingskosten alsmede het absolute plafond van € 400.000) geschrapt. Er komt een wettelijke regeling voor exploitatieverliezen ten gevolge van octrooien.

 

Verlenging willekeurige afschrijving

De tijdelijke willekeurige afschrijving die in 2009 is ingevoerd, wordt met een jaar verlengd. Ondernemingen die in 2010 investeringen doen, krijgen de mogelijkheid deze in twee jaar af te schrijven: maximaal 50% in 2010 en maximaal 50% in 2011.

 

 Verhoging MKB-winstvrijstelling en afschaffing urencriterium

Vanaf 1 januari 2010 wordt de winstvrijstelling voor MKB‘ers met 1,5 procent verhoogd tot 12 procent. In deze regeling verdwijnt ook het urencriterium, de eis dat men minimaal 1225 uur moet ondernemen. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om naast een baan ook te gaan ondernemen.

 

Aanpassingen zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek kan niet langer worden verrekend met een ander inkomen. Voor starters blijft de regeling ongewijzigd. Als een niet-startende ondernemer in een jaar een verlies heeft of een te lage winst om de volledige zelfstandigenaftrek te kunnen benutten, kan de ondernemer het niet- verrekende deel van de zelfstandigenaftrek maximaal negen jaar vooruitwentelen.

 

Innovatiebox R&D

Voor innovatieve ondernemers wordt de octrooibox omgevormd tot innovatiebox. Dit betekent dat winst die wordt behaald met onderzoek en ontwikkeling nog maar tegen 5 procent wordt belast (momenteel 10%). Ook worden de plafonds in de regeling voor zowel octrooi-activa als S&O-activa (van vier maal de voortbrengingskosten alsmede het absolute plafond van € 400.000) geschrapt. Er komt een wettelijke regeling voor exploitatieverliezen ten gevolge van octrooien.

 

Verlenging willekeurige afschrijving

De tijdelijke willekeurige afschrijving die in 2009 is ingevoerd, wordt met een jaar verlengd. Ondernemingen die in 2010 investeringen doen, krijgen de mogelijkheid deze in twee jaar af te schrijven: maximaal 50% in 2010 en maximaal 50% in 2011.